Balcona kommer att påbörja produktion på plats i oktober månad.
Planeringen, som entreprenör tagit fram, ser ut så att arbetet påbörjas på onsdag vecka 42, den 18e oktober. Då skall balkongerna vara tömda på samtliga lösören såsom möbler, krukor och trätrall etc.

I de fall där ni inte tömt era balkonger kommer entreprenören ta ut en extra kostnad för att handha det, för att kunna utföra rivningen. Den kostnaden kommer föreningen att vidaredebitera till dig som Brf Innehavare.

Föreningen har beställt fram en container som kommer att stå uppställd på gräset bredvid avfallshuset ut mot Apotekargatan. Denna container kommer stå på plats fredagen 6 oktober fram till söndag kväll den 8 oktober. Denna container är tänkt som en hjälp till er medlemmar, då ni skall tömma er balkong. I containern får enbart tryckimpregnerat virke kastas dvs , INTE

  • Miljöfarligt avfall (färgburkar m.m.)
  • Elektronikavfall

Arbetet kommer inledas med att samtliga befintliga balkonger demonteras. Det kommer även att förekomma demontering av balkonger lördagen den 21 oktober. Detta görs för att projektet ska gå så smidigt som möjligt att genomföra och minimera byggnationstiden och störningarna. Vi hoppas ni har överseende med detta. Därefter kommer ställning byggas upp och byggnationen påbörjas. V 44 kommer ställning byggas på huset med balkonger mot innergården (Vagnmansgatan) och därefter påbörjas monteringen på Vagnmansgatan vecka 45. Vecka 47-48 kommer ställningar att monteras på huset med balkonger ut mot gatan (Handelsmansgatan) och monteringen påbörjas vecka 49. Ovan angivna tider kan komma att justeras, beroende av väder och andra omständigheter.

Innan rivningen av balkongfronter påbörjas kommer balkongerna att spärras från utsidan, enligt tidigare informationsblad skrev vi då att spärrning skulle ske inifrån, dock har det visat sig att vissa medlemmar på liknande projekt har själva monterat dit handtaget igen, trots förbud att beträda balkongen. För att undvika detta spärras balkongdörren utifrån istället, detta sker under början av vecka 42 och är klart innan rivning av balkongerna påbörjas. Detta görs för att förhindra att någon tar sig ut på balkongen då den inte är säker att vistas på under byggtiden. Vi ber er som har barn att vara extra uppmärksamma på att fönster som vetter ut mot balkongen hålls stängda så att inga barn tar sig ut där.

Huskropparna kommer att besiktigas allt eftersom de blir klara, därefter måste bygglovsmyndigheten utfärda ett Slutbesked, därefter får ni tillträde till era balkonger. Det är ett myndighetskrav utan undantag.

I samband med att Balcona etablerar sig i området med containrar kommer eventuellt vissa parkeringsplatser tillfälligt blockeras. Det kommer även vara avspärrningar på gatan som måste respekteras för att arbetet ska kunna fortlöpa så smidigt som möjligt.

Vi hoppas att vi alla kan samarbeta på bästa sätt för att Balconas montagearbete skall fortlöpa på smidigaste vis. Under produktionstiden ber vi er ha överseende med stundtals höga ljud.

Har ni frågor gällande entreprenaden kontakta Balcona eller HSB projektledare. Styrelsen kommer även att försöka hålla hemsidan uppdaterad med fortlöpande information i projektet.